Elin Andersson
Mölndal

Fritt skolval. På riktigt.

Motion till kommunfullmäktige i Mölndals Stad

Idag har elever i Mölndal rätt till skolskjuts om avståndet mellan hemmet och anvisad kommunal skola är tillräckligt långt; 2+ km för elev i förskoleklass och årskurs 1, 3+ km för elev i årskurs 2-6 samt 4+ km för elev i årskurs 7-9. Om eleven däremot studerar vid en annan skola inom kommunen, t.ex. en profilskola, så påverkas inte rätten till skolskjuts konstigt nog. Generellt anvisas elever till den närmaste kommunala skolan, varför val till en profilskola (oavsett driftsform) oftast innebär längre skolväg.

Rimligen borde det vara viktigare att elever har möjlighet att ta sig till den skola inom kommunen som de valt genom det fria skolvalet och studerar på, än att kunna resa kollektivt inom hela Västra Götalandsregionen på sin fritid.

Om alla elever ska kunna lyckas i skolan och ha samma möjligheter att välja den skola där de utvecklas på bästa sätt, måste de också ha samma chans att kunna ta sig till skolan. Elevers möjligheter att välja skola får inte bero på föräldrars ekonomi eller engagemang i att skjutsa sina barn kors och tvärs genom staden. Därför måste skolskjutsreglerna utgå från den skola man valt, kommit in på och faktiskt studerar i.

En bonus är miljövinsten av att kollektivtrafikresandet ökar på bekostnad av biltransporter och att barnen tidigt bygger miljövänliga trafikvanor.

Jag vill därför:

  • att Mölndals Stad slutar diskriminera elever som genom det fria skolvalet har valt andra skolor än de anvisade, genom att rätten till skolskjuts ska utgå från avståndet mellan hemmet och skolan inom kommunen, som eleven faktiskt studerar i.

Detta kan lösas på flera olika sätt. Exempelvis genom att man ändrar reglerna för skolskjuts så att de gäller den skola eleven studerar på istället för den kommunen hänvisar eleven till. Det skulle då gälla alla typer av skolskjuts. Ett annat alternativ är att elever som har tillräckligt stort avstånd till sin valda skola enligt nuvarande regler, erbjuds ett busskort för befintlig linjetrafik som gäller under och i anslutning till skoltid, ett så kallat skolkort. Detta alternativ skulle bara gälla kollektivtrafik.

Elin Andersson Kommunfullmäktigeledamot Liberalerna Mölndal