Elin Andersson
Mölndal

Jämställdhet

Alla måste få samma möjligheter att nå sina drömmar och mål, oavsett kön. Alla måste få friheten att utforma sina egna liv, utan påverkan av andra. Det är du som ska bestämma i ditt liv och ingen annan.

Inrätta ett årligt Mölndals jämställdhetspris för att lyfta fram och uppmärksamma goda exempel på jämställdhetsarbete i Mölndal.

Bekämpa våld i nära relationer, mer resurser till förebyggande arbete.

Kartlägg och bekämpa hedersförtryck, alla barn måste få växa upp i frihet att själva kunna utforma sina liv. Alla som jobbar med barn och unga i stadens verksamhet måste ha kunskap och verktyg att hantera dessa problem.

Alla osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor måste motverkas!

Satsa särskilt på svenskundervisning, vuxenutbildning och arbetsintegrering för nyanlända kvinnor för att på så sätt integrera hela familjen.

Miljö

Jag vill driva liberal miljöpolitik i Mölndal. Jag vill göra det enklare för alla Mölndalsbor att vara miljövänliga. Alla transportsätt måste vara möjliga men det måste vara enklare att välja miljövänliga alternativ.

Bättre framkomlighet och parkeringsmöjligheter för cyklister i hela Mölndal. Öppna upp centrum för cykeltrafik och bygg fler cykelparkeringar där de behövs. Öka takten på utbyggnaden av cykelbanor och förbättra säkerheten på de befintliga. Bra kollektivtrafik för hela Mölndal med en för Mölndalsborna rättvisare zonindelning hos Västtrafik.

Underlätta för ett nära friluftsliv. Rusta upp och bygg ut vandringslederna med flytande leder för Bohusleden över Tulebosjön samt från Kvarnbyn till Gunnebo längs Stensjöns södra strand. Utveckla stadsparken med mer möjlighet till spontanidrott, möten och lek.

Säkra skolvägarna - för att fler barn tryggt ska kunna gå och cykla till skola och fritidsaktiviteter.

Bygg laddningsmöjligheter för elbilar på fler av stadens parkeringsplatser. Idag saknas publika laddställen helt i Lindome. Man måste kunna ladda sin elbil i hela kommunen.

Värna den biologiska mångfalden genom fler stadsnära odlingar.

Större miljöfokus vid kommunens inköp. Mer ekologisk mat, speciellt för de minsta (och känsligaste) barnen i förskolan. Kommunal verksamhet bör lämna ett så litet ekologiskt fotspår som möjligt.

Mölndals centrum

Skapa en trivsammare miljö i ett mer levande Mölndals centrum. Bygg en stor lekplats i stadsparken med vattenlek för de minsta och utegym och café för de äldre. Utsmycka parkeringshuset med klängväxter längs fasaden. Skapa ett levande kulturcentrum mitt i stan genom att flytta biblioteket till Brogatan och utöka med större ytor för kulturevenemang.

Bostäder

Bygg bort bostadsbristen. Fortsätt att hålla en hög byggtakt av nya bostäder. Valfrihet är viktigt, det ska finnas bra bostadsalternativ för alla, exempelvis hyresrätter studentbostäder och trygghetsboende för äldre.

Barn och skola

Bygg fler förskolor nära barnen i hela Mölndal för att ge möjlighet till färre barn i varje barngrupp.

Ge alla barn möjlighet att få bästa möjliga skolgång utifrån deras individuella behov och förutsättningar.

Kapa köerna till kulturskolan.

Bygg fler möjligheter för vattenlek för barn.

Öka tillgängligheten till idrottshallar och andra skollokaler på kvällar och helger för ett effektivare utnyttjande av kommunens lokaler.

Förbättra skolan genom att satsa på lärare. Bättre karriärmöjligheter och högre löner.

Stärka elevhälsan på skolan- arbeta mer med den psykiska ohälsan

Utveckla administrativt stöd till rektorer och lärare.

Bygg ut lovskolan för att kunna erbjuda lovskola under samtliga lov.

Stärk den lokala demokratin genom att involvera barn och unga i flera av stadens beslut där så är lämpligt.

Diskriminera inte elever som gör ett aktivt skolval, låt alla barn få skolskjuts under samma förutsättningar, oavsett om man väljer den skola kommunen hänvisar till eller om man väljer en annan skola inom kommunen.