Elin Andersson
Mölndal

Jämställdhet är inte ett projekt

Motion till kommunfullmäktige i Mölndals Stad

Tjejer och killar bemöts och behandlas olika i de flesta situationer, vilket ger negativa konsekvenser för båda könen. Förväntningarna är olika och förväntningar styr resultat.

Idag lever många tjejer under större press än kanske någonsin tidigare. Samtidigt som de förväntas
leva upp till traditionella könsroller och skönhetsideal ska de lyckas i skolan och hitta sin plats i vuxen- och arbetslivet. Många av dem lyckas också prestera vad de upplever krävs av dem, men till priset av en allt mer stressad livssituation och tilltagande psykisk ohälsa.

Fler killar än tjejer släpar efter i skolan. Killar har i genomsnitt sämre läsförmåga och presterar sämre. Skillnaden mellan flickor och pojkars prestationer är större i Sverige än i andra OECD-länder. Eftersom det inte är lika socialt accepterat för pojkar att vara duktiga i skolan, halkar många efter redan från början och får sedan svårt att komma ikapp.

Mölndals Stad har en viktig roll att spela här eftersom barn och ungdomar spenderar en stor del av sina dagar i våra verksamheter. Vi vill lyfta dessa frågor – pedagoger och elever måste få chans att reflektera över genus och hur olika förväntningarna är på flickor och pojkar, och hur detta påverkar barnen.

På vissa skolor och förskolor finns redan idag ett ambitiöst jämställdhets- och genusarbete men det finns idag inget övergripande arbete som innefattar alla skolor i staden, vilket leder till att det ser olika ut i olika skolor samtidigt som stadens likabehandlingsplan inte riktigt fångar detta.

Jämställdhet är inte ett projekt; jämställdhet är ett förhållningssätt som måste genomsyra all kommunal verksamhet. Tillfälliga jämställdhetsprojekt är inte tillräckligt utan vi måste hela tiden arbeta konkret och aktivt för att nå jämställdhet.

Vi vill:

- att för- och grundskolans personal kontinuerligt fortbildas i jämställdhets- och genusfrågor,
- att Mölndals för- och grundskolor jämställdhetsdiplomeras,
- öka elevernas engagemang och medvetenhet för jämställdhets- och genusfrågor, samt
- se mätbara mål för att löpande följa upp detta arbete.

Delaram Esmaeli Elin Andersson kommunfullmäktigeledamöter Folkpartiet Liberalerna i Mölndal