Elin Andersson
Mölndal

Kartlägg och förebygg hedersrelaterat förtryck

Motion till kommunfullmäktige i Mölndals Stad

Under 2015 ökade siffran till 100 000 enligt MUCF (myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor), för antalet ungdomar i Sverige som är oroliga att bli bortgifta mot sin vilja. Mörkertalet är dessutom stort.

Hedersförtryck är baserat på uppfattningen att mannens heder är beroende av andra familjemedlemmars sociala beteende. Särskilt viktigt är att flickor ska vara oskulder fram till dagen de gifter sig. Hedersvåld utövas av kollektivet (gruppen, familjen) som en legitim handling för att straffa flickans ”olydnad”, bevara och rentvå familjens heder samt värna om familjens sociala anseende.

Våldet är planerat, sanktionerat och kollektivt utövat. Förövarna skyddas av kollektivet, vilket också leder till få anmälningar och åtal. Det hedersrelaterade våldet är framförallt psykiskt genom kränkningar, skambeläggning, förödmjukelse, begränsat privatliv, nervärdering, undandragen kärlek och omsorg, förskjutning, förföljelse och hot. Det sociala våldet yttrar sig i isolering, förbud att delta i normala aktiviteter i samhället, tvång till avvikande klädsel och beteende, deprivation, ofrivilligt bortrövande, arrangerat äktenskap.

Samtliga är direkta kränkningar av individens grundläggande rättigheter som är skyddade både av nationell och internationell lagstiftning. Trots detta fortsätter kränkningarna dagligen, ofta i tystnad, och straffriheten är stor då få anmäler.

Våldet drabbar framför allt unga kvinnor, men också män kan tvingas till äktenskap. Hedersförtryck drabbar även homo-, bi- och transsexuella personer som lever under hedersförtryck då de avviker sexuellt från samhällets normer.

En kartläggning bidrar till en större medvetenhet, ökad kompetens och likvärdigt bemötande vilket är avgörande för att bekämpa hedersförtryck och bidra till att alla människor får leva i frihet.

Vi vill:

  • att staden kartlägger hur många barn och ungdomar som lever under hedersrelaterat förtryck inkluderande inskränkningar som begränsar rörelsefriheten.
  • att staden tar fram en gemensam handlingsplan både för att förebygga och hantera hedersrelaterat förtryck.

Delaram Esmaeili Elin Andersson Kommunfullmäktigeledamöter Liberalerna Mölndal