Elin Andersson
Mölndal

Safjällets naturreservat med sjöutsikt

Motion till kommunfullmäktige i Mölndals Stad

Safjället har länge använts som rekreationsområde av Mölndalsborna. Redan 1928 avsattes stora delar som parkmark och 1991 blev området naturreservat. Med en växande befolkning och en tätare stad blir våra naturområden ännu viktigare för motion, rekreation och återhämtning från stadens puls.

Nu när vi förtätar staden med nya bostadsområden i nordöst, öst, sydöst, sydväst och väster om området blir Safjällets naturreservat än viktigare att vidareutveckla. Safjället har flera sjöar men motionsspåren går inte förbi någon av dessa. Sjöarna håller till stor del på att växa igen trots att skötselplanen från 1991 lämnar öppet för att förebygga igenväxning.

Den längsta rundan är idag bara 2,5 kilometer, vilket är i kortaste laget. Det finns plats för att förlänga spåret.

Huvudslingan och de fyra tillfartsslingorna i öst, söder och väst har elljus. Tillfartsslingan norrifrån saknar dock elljus trots att bostadsområdet norr om Safjället är tätbefolkat. Samtidigt behövs en allmän uppfräschning av spåren, som på vissa ställen faller isär.

Jag föreslår därför att vi förstärker områdets skönhet och attraktivitet genom att vi:

- gynnar fågellivet och håller vattenspeglarna öppna på de två stora sjöarna Ändis och Bergskanalen,

- anlägger en badplats vid någon av sjöarna,

- förser tillfartsslingan norrut med elljus,

- förbättrar och bygger upp underlaget med exempelvis träflis, samt

- utökar den nuvarande 2,5-kilometersslingan med en ny slinga med sjöutsikt.

Elin Andersson kommunfullmäktigeledamot Folkpartiet Liberalerna i Mölndal